kúpa a financovanie

Váš domov pri vode.

Kúpa nehnuteľností v projekte Blue Wave Riverside Apartments bude podľa štádia rozpracovania projektu prebiehať v nasledovných krokoch:

1. Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (počas doby výstavby objektu)
2. Úhrada 1. časti kúpnej ceny v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
3. Do 30 dní od kolaudácie objektu podpis kúpnej zmluvy

4. Úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny

  • 4.1.1. V prípade financovania z vlastných zdrojov kupujúceho, úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny v súlade s kúpnou zmluvou.
  • 4.2.1. V prípade financovania prostredníctvom úveru, kupujúci podpisuje úverovú zmluvu a následne predávajúci podpisuje s bankou kupujúceho záložnú zmluvu na kupovanú nehnuteľnosť, v prospech úveru kupujúceho
  • 4.2.2. V prípade financovania prostredníctvom úveru, kupujúci uhradí z vlastných zdrojov prípadnú 2. splátku kúpnej ceny, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou kúpnou cenou, uhradenou 1. časťou kúpnej ceny a časťou kúpnej ceny financovanú úverom.
  • 4.2.3. V prípade financovania prostredníctvom úveru, po vklade záložnej zmluvy na kupovanú nehnuteľnosť, banka kupujúceho uhradí zvyšnú časť kúpnej ceny z klientovho úveru.

5. Po úhrade celej kúpnej ceny zabezpečí predávajúci podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností
6. Predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu